5 февруари 2016 г.

Метричната система SI

Основни единици
ИмеОзначениеМярка заОпределение
метърmДължинаЕдиницата за дължина е дължината на пътя, изминат от светлината във вакуум за интервал от време 1/299792458 от секундата.
килограмkgМасаЕдиницата за маса е равна на масата на международния прототип на килограма (цилиндър, изработен от сплав на платина и иридий), съхраняван в Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM) в Париж.
секундаsВремеЕдиницата за време е продължителността на 9 192 631 770 периода на лъчението, съответстващо на прехода между двете свръхфини нива на основното състояние на атома на Цезий-133.
амперAЕлектрически токЕдиницата за електрически ток е постоянен електрически ток, който при протичане по два успоредни праволинейни проводника с безкрайна дължина и незначително кръгово напречно сечение, поставени на разстояние 1 метър един от друг във вакуум, създава между тези два проводника взаимодействие със сила 2.10-7 нютона на всеки метър от тяхната дължина.
келвинKТермодинамична температураЕдиницата за термодинамична температура представлява 1/273,16 част от термодинамичната температура на тройната точкана водата.
молmolКоличество веществоЕдиницата за количество вещество е количеството вещество на система, съдържаща толкова структурни единици (елементи), колкото атома се съдържат в 0,012 килограма въглерод 12 (структурните единици са 6,023×1023 или число на Авогадро).
канделаcdИнтензитет на светлинатаЕдиницата за интензитет на светлината е силата на светлината в дадена посока от източник, излъчващ монохроматично лъчение с честота 540.1012 херца и интензитет на лъчението в тази посока 1/683 вата на стерадиан.

Допълнителни и производни единици

Единиците за ъгъл се смятат за специален клас допълнителни единици 
Производните единици в SI се получават чрез произведения от степени на основните единици SI и/или допълнителните единици SI и служат за измерване на други количества. Макар че всички основни единици могат да се комбинират, не всички получени количества имат имена.
Единици за ъгъл
ИмеОзначениеМярка заОпределение
радианradРавнинен ъгълРадиан е ъгълът между два радиуса на кръг, които отрязват от окръжността му дъга, равна на неговия радиус.
стерадианsrПространствен ъгълСтерадиан е пространственият ъгъл на конус с връх в центъра на сфера с радиус r, който отрязва от повърхността на сферата площ, равна на площта на квадрат със страна, равна на радиуса на сферата ().
Производни единици
Мярка заИмеОзначениеИзразяване чрез основни единици
ЧестотахерцHzs-1
СиланютонNkg.m/s ²
ЕнергияджаулJN.m = kg.m²/s²
МощностватWJ/s = kg.m²/s3
Наляганемеханично напрежениепаскалPaN/m² = kg/(m.s²)
Светлинен потоклуменlmcd.sr
Осветеностлуксlxcd sr/m²
Електрически зарядкулонCA.s
Електрически потенциалволтVJ/C = kg m²/A s3
Електрическо съпротивлениеомΩV/A = kg.m²/s3.A²
Електрически капацитетфарадFA².s4/kg.m²
Магнитен потоквеберWbkg m²/s² A
Магнитна индукциятеслаTWb/m² = kg/s² A
ИндуктивностхенриHkg m²/s² A²
Електрическа проводимостсименсSΩ -1 = kg-1 m-2 s3 A²
Активност на радиоактивен източникбекерелBqs-1
Погълната доза (от йонизираща радиация)грейGyJ/kg = m²/s²
Еквивалентна доза (от йонизираща радиация)сивертSvJ/kg = m²/s²

Представки

Използването на основните, допълнителните и производните единици в практиката понякога е затруднено, поради много малка или твърде голяма стойност на единицата. Затова е приета системата с представки, кратни на 10, които определят по-голяма стойност на величината или дробни части от нея, когато трябва да се използва много малка част.1) Единицата градус Целзий е друго (специално) наименование на единицата келвин. Температурата по Целзий се означава с „°С“ и се определя като разликата
t = Т – Т0
между двете термодинамични температури Т и Т0, където Т0 = 273,15 К. Температурен интервал или температурна разлика имат еднаква стойност, независимо дали са изразени в келвини или в градуси Целзий.
2) При използване на „мол“ видът на структурните единици (елементи) трябва да бъде определен и те могат да бъдат атоми, молекули, йони, електрони, други частици или определени групи от тях.

Няма коментари:

Публикуване на коментар